Zapytanie ofertowe nr EPICLA/5/2018

05.02.2018

W związku z udziałem firmy EC Systems Sp. z o.o. w projekcie badawczo-rozwojowym pt. „Opracowanie modelu eksperymentalnego systemu oceny stanu technicznego hybrydowych przekładni obiegowych dużej mocy dla energetyki wiatrowej i górnictwa, pracujących w silnie zmiennych warunkach eksploatacyjnych” współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Badań Stosowanych III, Ścieżka B, w ramach zad. 10 pn. „Badania terenowe” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie specjalistycznych usług z zakresu projektowania interfejsów cyfrowych przy uwzględnieniu norm i standardów przemysłowych (integracja systemu wibrodiagnostyki z istniejącymi przemysłowymi systemami: Modbus, TCP/IP, HTTP, bezpośredni dostęp do danych).

W skład pracy powinny wchodzić zadania:

 • Opracowanie szczegółowych założeń modułu komunikacji wg standardu Modbus
 • Opracowanie szczegółowych założeń modułu komunikacji wg standardu TCP/IP
 • Opracowanie szczegółowych założeń modułu komunikacji Aplikacji Embedded wg standardu http
 • Opracowanie szczegółowych założeń modułu interfejsu sterowania Aplikacji Embedded
 • Opracowanie szczegółowych założeń modułu interfejsu pobierania danych Aplikacji Embedded
 • Opracowanie szczegółowych założeń modułu interfejsu strumieniowania danych Aplikacji Embedded
 • Konsultacje przy implementacji.

Złożona oferta powinna zawierać:

 • cenę całkowitą netto i brutto,
 • termin ważności oferty,
 • termin płatności,
 • czas realizacji.

Oferta może być przesłana:

 • ofertę należy złożyć do dn. 14.02.2018 do godz. 16:00,
 • oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
 • oferta może być przesłana mailowo na adres: info@ec-systems.pl,
 • lub za pośrednictwem poczty na adres: EC Systems Sp. z o.o., ul. Pilotów 2e, 31-462 Kraków.

Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się ceną [90 pkt.] oraz czasem realizacji zamówienia [10 pkt]. Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: info@ec-systems.pl.

Oświadczenia:

1. Oferent oświadcza, iż w dacie dostarczenia oferty posiada zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Oferent składając ofertę oświadcza, iż w stosunku do Zamawiającego jest podmiotem:

 • niepowiązanym lub niebędącym jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji do Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.);
 • niepozostającym z Zamawiającym w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostających w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

« wróć