Zapytanie ofertowe nr EPICLA/3/2017

16.10.2017

W związku z udziałem firmy EC Systems Sp. z o.o. w projekcie badawczo-rozwojowym pt. „Opracowanie modelu eksperymentalnego systemu oceny stanu technicznego hybrydowych przekładni obiegowych dużej mocy dla energetyki wiatrowej i górnictwa, pracujących w silnie zmiennych warunkach eksploatacyjnych” współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Badań Stosowanych III, Ścieżka B, w ramach zad. 8 pn. „Badanie uwarunkowań systemu w górnictwie” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 • Zestawienie i analiza wybranych maszyn górniczych (3-4 maszyny). Zestawienie należy przeprowadzić z punktu widzenia wibrodiagnostyki. Kluczowy jest dostęp do danych konstrukcyjnych w celu określenia parametrów kinematyki maszyn.
 • Dobór liczby, parametrów i lokalizacji czujników drgań dla wybranych maszyn.
 • Założenia adaptacji konfiguratora systemu i systemu akwizycji danych do warunków górniczych.

Złożona oferta powinna zawierać:

 • cenę całkowitą netto i brutto,
 • termin ważności oferty,
 • termin płatności,
 • czas realizacji.

Miejsce i termin składania ofert:

 • ofertę należy złożyć do dn. 30/10/2017 r. do godz. 16:00,
 • oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
 • oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia,
 • oferta może być przesłana mailowo na adres: info@ec-systems.pl, lub za pośrednictwem poczty na adres: EC Systems Sp. z o.o., ul. Pilotów 2e, 31-462 Kraków.

Kryteria oceny ofert:

 • Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 • Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się ceną (max. 70 pkt.) oraz czasem realizacji zamówienia (max. 30 pkt.).

Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: info@ec-systems.pl.

« wróć